fbpx

Algemene voorwaarden Topvoedingsadvies 


Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met Topvoedingsadvies. De goedkeuring van een voorstel houdt tevens kennisname en aanvaarding in van onderstaande algemene voorwaarden. Heb je een vraag mbt? Stuur me dan even een mailtje via het contactformulier.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Topvoedingsadvies en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de voorwaarden opgenomen op de internetsite van Topvoedingsadvies en voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 2: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Topvoedingsadvies gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Topvoedingsadvies niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Topvoedingsadvies behoudt zich het recht om ten allen tijden wijzigingen in het aanbod en de inhoud door te voeren. 


Artikel 3: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Topvoedingsadvies onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Topvoedingsadvies is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Topvoedingsadvies passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Topvoedingsadvies daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Topvoedingsadvies kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Topvoedingsadvies  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 


Artikel 4: Herroepingsrecht

Bij producten (materiele drager): boeken, agenda, e-books

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

2. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Topvoedingsadvies heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Topvoedingsadvies . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Topvoedingsadvies er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

3. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, waarbij Topvoedingsadvies slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, daarop zijn de algemene voorwaarden van de eindleverancier van toepassing.
 

4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

5. Als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Topvoedingsadvies mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

6. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

7. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1. De afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Topvoedingsadvies mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. Bij opzegging na de 14 dagen (na 21 dagen voor coachplan, zie artikel 7), heeft afnemer géén recht op resistutie van (een gedeelte van) het aankoopbedrag. Wel krijgt afnemer, in overleg met Topvoedingsadvies, de mogelijkheid de dienst alsnog af te nemen binnen 12 maanden na de originele aankoopdatum.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

1. Indien Topvoedingsadvies de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft gegeven, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

2. Indien Topvoedingsadvies de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de afnemer die informatie heeft ontvangen.


Artikel 5: Niet goed, geld terug-garantie

1. In aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen biedt Topvoedingsadvies zijn afnemers van een coachplan een extra termijn van 7 dagen na herroeping. In totaal geldt dus een herroepingstermijn van 21 dagen vanaf de leveringsdatum.
2. Het in lid 1 bepaalde geldt alleen voor het afnemen van het 6 maanden coachplan (dat niet op een materiële drager wordt geleverd). Deze extra termijn geldt niet voor het vervolg aanbod d.w.z. het Lifestyleplan, voor de Vitalimindschallenge of de gedragscoachopleiding.
3. Indien men beroept op de ‘niet goed, geld terug- garantie’, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

a. De factuur is reeds voldaan;
b. Topvoedingsadvies heeft je opzegging tijdig ontvangen;
c.  Topvoedingsadvies heeft je opzegging bevestigd.

4. De afnemer kan een dienstenovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Topvoedingsadvies mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5. De in lid 1 genoemde bedenktijd taat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
6. Topvoedingsadvies draagt er zorg voor dat binnen 28 dagen na opzegging het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald.
7. Topvoedingsadvies behoudt het recht voor om de voorwaarden van de ‘niet goed, geld- terug garantie’ tussentijds aan te passen of aan te vullen.


Artikel 6: Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Topvoedingsadvies hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 


Artikel 7:  Prijzen

1. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien tussentijdse prijsverhogingen noodzakelijk zijn voor een financiële reden

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.


Artikel 8: Garantie en conformiteit

1. Topvoedingsadvies staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Topvoedingsadvies) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Topvoedingsadvies Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Topvoedingsadvies  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de afnemer door Topvoedingsadvies gegrond worden bevonden, zal Topvoedingsadvies naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Topvoedingsadvies en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Topvoedingsadvies) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Topvoedingsadvies gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Topvoedingsadvies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5. Topvoedingsadvies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van eventueel niet-leidinggevend personeel.

6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Topvoedingsadvies gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Topvoedingsadvies en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 


Artikel 9: Levering en uitvoering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Topvoedingsadvies bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3. Aan de leveringsplicht van Topvoedingsadvies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Topvoedingsadvies geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5. De fysieke producten (boeken van Topvoedingsadvies) worden vooralsnog alleen in België verstuurd. Voor buitenlandse bestellingen verwijzen we naar bol.com.


Artikel 10: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1. De duurovereenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van en toegang verlenen tot producten of diensten wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is tussentijds niet opzegbaar. Duur van een lidmaatschap is een maand, kwartaal of jaar en wordt automatisch verlengt, tenzij deelnemer voor de datum van eerstvolgende incasso opzegt.  

2. Na het aflopen van jouw duurovereenkomst word je contract automatisch stopgezet, tenzij je zelf verlengd. Een uitzondering is het lidmaatschap (zie punt 1). 

3. Wederopzegging van abonnement (lidmaatschap) kan te allen tijde. De eerstvolgende incasseringsdatum wordt er niks meer afgeschreven. Voorbeeld: Je koopt een maand-lidmaatschap op 5 januari met een abonnement, het maandbedrag wordt iedere maand op de 5de dag geïncasseerd. Stel je zegt deze op 25 september op, dan wordt er vanaf 5 oktober niks meer geïncasseerd.


Artikel 11: Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan  Topvoedingsadvies  te melden.

3. Indien het gaat om een duurovereenkomst van bepaalde tijd, wordt bij bestelling direct (een gedeelte) betaald. In geval van maandelijkse betaling (coachplan) of kwartaalbetaling (coachopleiding) geeft men hiermee toestemming om het resterende bedrag maandelijks/per kwartaal per incasso te incasseren.


Artikel 12: Gedrags-coachopleiding

1. Onderdeel van de Topvoedingsadvies coachopleiding is het uitvoeren van een praktijkstage in de coachgroepen, volgens de richtlijnen uit de opleiding en geheel passend bij de methode van Topvoedingsadvies. De contractant is verantwoordelijk voor de praktijkuitvoering die hij/zij op zich neemt.

2. De cursist zet zich in voor een stageperiode van minimaal 6 maanden ingaande op de dag van het opstarten van de online coachgroep. 

3. Topvoedingsadvies behoudt zich het recht voor deelnemers die niet voldoen aan de criteria per niveau uit te sluiten van de opleiding en/of de praktijkstage. Indien dit gebeurt voor de start van de opleiding heeft de contractant recht op restitutie van het aankoopbedrag. Na aanvang van de opleiding (na de eerste praktijkdag) vervalt dit recht. In deze gevallen geldt de procedure voor toekenning diploma, inclusief het examenreglement. De contractant kan ten allen tijden een beroep doen op de klachtenregeling.

4. De contractant zal informatie betreffende het programma van Topvoedingsadvies, die als vertrouwelijk wordt geacht, voor zich houden tenzij de vertegenwoordiger van Topvoedingsadvies toestemt in het bekendmaken of delen van de informatie.

5. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opleiding (van elkaar of van deelnemers aan de coachplannen) verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, het persoonsgegevens betreft of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Annulering of het verschuiven naar nieuwe opleidings-startdatum is tot 30 dagen (1 maand) voor de eerste praktijkdag kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen voor de start van de eerste praktijkdag brengen we 50% van de opleidingskosten in rekening. Bij annulering vanaf 14 dagen voor de eerste praktijkdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Tussentijds annuleren is niet mogelijk. De deelnemer is dan het volledige bedrag verschuldigd. 

7. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

8. Topvoedingsadvies behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de gedragscoachopleiding, de praktijk en examendagen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Topvoedingsadvies heeft tevens het recht de opleiding en/of de praktijk- en examendagen te annuleren tot uiterlijk 2 dagen voor de betreffende dag gepland is. In het geval van annulering van de opleiding, zal het betaalde opleidingsbedrag gerestitutioneerd worden. Indien mogelijk biedt Topvoedingsadvies een alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het opleidingsbedrag niet teruggestort.


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van alle door Topvoedingsadvies aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Topvoedingsadvies zolang de afnemer de vorderingen van Topvoedingsadvies uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Topvoedingsadvies  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De door Topvoedingsadvies geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Topvoedingsadvies of een door Topvoedingsadvies  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Topvoedingsadvies  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Topvoedingsadvies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Topvoedingsadvies en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent kennis, tenzij Topvoedingsadvies er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de (vrede)rechter.